Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych

kompleksowa obsługa wniosku o dofinansowanie

SKOMAT fotowoltaika zajmuje się także kompleksowym pozyskiwaniem środków na inwestycje związane z fotowoltaiką. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE, WFOŚiGW oraz środków krajowych. Posiadamy pełną wiedzę na temat obecnie prowadzonych programów.

W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych zajmujemy się:

• wnioskami o dotacje,

• opracowaniem biznes planów, studium wykonalności oraz due diligence dla inwestycji,

• analizą efektywności ekonomicznej inwestycji,

• analizą efektywności ekologicznej inwestycji,

• nadzorem nad przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie,

• złożeniem dokumentów wraz z kompletem załączników do Organu Udzielającego Dotacje

• odpowiadaniem na możliwe pytania od Organu Udzielającego Dotacji.

1280x540

Program Mój Prąd

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z małoskalowych przydomowych elektrowni fotowoltaicznych.

Budżet programu to 1 mld zł. Dofinansowanie do instalacji wynosi więcej niż 5000 zł. i obejmuje do 50% kosztów całej instalacji. Dofinansowanie przyznawane jest do instalacji o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków – przełom sierpnia i września.

Główne założenia programu:

– Dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kW do 10kW.

– Wartość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów instalacji fotowoltaiczne, nie więcej niż 5 tys. zł.

– Koszty kwalifikowane w programie to  koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.

– Brak możliwości łączenia programu z innymi formami wsparcia z wyjątkiem Ulgi Termomodernizacyjnej.

Beneficjentem programu są osoby fizyczne.

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywać będą wojewódzkie oddziały NFOŚiGW A składać je można  w formie papierowej lub przesłać np. pocztą, kurierem.

Kwalifikacja kosztów w programie musi być po dacie 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury).

Projekt nie może zostać zakończony (jako datę końca projektu uznaje się datę przyłączania instalacji przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie.

To znaczy wnioski mogą być składane po fizycznym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, podpisaniu umowy kompleksowej (dwustronnej) z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest datą zakończenia inwestycji). 

Zaakceptowany wniosek o dofinansowanie po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.
– Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej.

– Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia.
– Projekt nie może dotyczy rozbudowy  instalacji PV.
– Beneficjent programu zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi od 1 stycznia 2019 r. można odliczyć 53 tys. zł. Ulga ta związana jest z termomodernizacją domu. Ministerstwo  Finansów określiło  wykaz materiałów i usług obojętnych ulgą.

Wśród materiałów instalacyjnych takich jak grzewcze, okna i drzwi, a także koszty demontażu pieca znalazły się także instalacje fotowoltaiczne.

Od rozliczanych PIT’ów w 2020 r. podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Odliczeniu podlega wartości 23% wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Inwestycja musi być zrealizowana między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

Na liście materiałów i urządzeń możliwych do odliczenia znajdują się:

– ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem.

Dodatkowo na wykazie usług możliwych do odliczenia widnieje:

– montaż instalacji fotowoltaicznej.

Powoduje to, że cała instalacja fotowoltaiczna może być w pełni odliczona od podatku.

Wydatki na samą termomodernizacje muszą być poparte fakturami które wystawione zostały przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Sama realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać 3 lat. W przypadku gdy kwota odliczenia nie będzie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby on dokonywać odliczeń w kolejnych latach, jednaj nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Logo_Ministerstwa_Finansów-1024x979
program czyste powietrze

Program czyste powietrze

Program NFOŚiGW Czyste Powietrze ma na celu poprawienie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie oraz emisji zanieczyszczeń powietrza. Program skierowany jest do nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Beneficjentami programu są  osoby fizyczne które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego który nie jest w fazie budowy. Dodatkowo, z programu mogą skorzystać osoby które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego przed wejściem programu w życie czyli osoby których budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Jednym z przedsięwzięć które mogą brać udział w programie “Czyste Powietrze” dla budynków istniejących są koszty zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanie w formie pożyczki):

– kolektorów słonecznych,

– mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W przypadku powstających budynków jednym z przedsięwzięć biorącym w nim udział jest:

Koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie pożyczki):

– kolektorów słonecznych,

– mikroinstalacji fotowoltaicznych

– pod warunkiem zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w programie, chyba że w budynku istnieje już takie źródło ciepła.

W zakresie fotowoltaiki program mówi, że dofinansowane w programie instalacje fotowoltaiczne muszą służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).

Wysokość dofinansowania przedstawia tabela:

Grupa

Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł]

Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka – uzupełnienie do wartości dotacji

Pożyczka – pozostałe koszty kwalifikowane

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 – 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 – 1000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1001 – 1200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1201 – 1400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1401 – 1600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1600

do 30%

do 70%

do 100%

 

Pewnym ograniczeniem programu „Czyste Powietrze” są wymogi techniczne które muszą spełniać przedsięwzięcia które biorą w nim udział. Są one określone w załączniku nr 1 do programu priorytetowego.

Preferencyjne kredyty z dopłatami WFOŚiGW

Przy współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oferuje i udziela preferencyjnych kredytów na inwestycje proekologiczne, w tym inwestycje związane z budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
W ramach kredytu można uzyskać:
– możliwość finansowania do 90% kosztów inwestycji,
– okres kredytowania do 12 lat,
– dopłatę do kapitału do 40% kosztów inwestycji,
– szeroki zakres przedmiotów finansowania objętych dopłatami, także instalacje fotowoltaiczne,
– pomoc doradcy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem dopłaty.

BOŚ_logo-1024x767

Czytaj więcej

Fotowoltaika dotacje Kraków – różne drogi do osiągnięcia celu

Pozyskiwanie energii bezpiecznej dla środowiska jest jednym z priorytetowych celów na całym świecie. W modernizację systemów włącza się nie tylko strona rządowa, ale również prywatne inicjatywy. Dzięki temu można skorzystać z dofinansowania lub ulg płynących z Unii Europejskiej, polskich ministerstw, samorządów, a nawet banków. Jeśli chodzi o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych Kraków znajduje się na dobrej pozycji – dostęp do różnego rodzaju funduszy jest tu bardzo łatwy. W ramach naszej oferty możemy złożyć wnioski o dotację do wszystkich aktualnie obowiązujących programów. Nie poprzestajemy jednak wyłącznie na tym. Możemy również zamontować, a potem serwisować powstały system, włącznie z przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego, aż po zgłaszanie funkcjonującej instalacji do zakładu energetycznego. W kwestii takiej jak fotowoltaika dotacje Kraków jest miejscem, gdzie oferujemy nasze usługi. Ulga podatkowa oraz kredyty z dopłatami WFOŚiGW– sposób na maksymalizację zysków Dotacja to niejedyny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy przeznaczonych na fotowoltaikę. Ministerstwo Finansów przygotowało dla zainteresowanych specjalną ulgę, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Dzięki niej można odliczyć do 53 tys. zł przy rozliczaniu PIT. Odliczenie od PIT-u jest jednak korzyścią odłożoną w czasie. Aby zyskać pieniądze potrzebne na wybudowanie systemu, należy zwrócić się do jednego z banków. Najlepszym wyborem okaże się Bank Ochrony Środowiska. Współpracuje on z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o kredyty z dopłatami WFOŚiGW można liczyć na finansowanie nawet do 90% kosztów inwestycji, korzystny okres kredytowania i dopłatę do kapitału. W ramach naszych usług dopełniamy wszelkich formalności koniecznych do sfinalizowania umowy. Jeśli w obszarze Twojego zainteresowania znajduje się dotacja lub ulga termomodernizacyjna Kraków to miasto mogące z niej skorzystać w prosty sposób. Więcej informacji na ten temat udzielamy podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego, do którego serdecznie zachęcamy.