Dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych

Kompleksowa obsługa wniosku o dofinansowanie

SKOMAT fotowoltaika zajmuje się kompleksowym pozyskiwaniem środków na inwestycje związane z fotowoltaiką. W ramach naszej oferty możemy złożyć wnioski o dotację do wszystkich aktualnie obowiązujących programów. Mamy doświadczenie w pozyskiwaniu środków UE, WFOŚiGW oraz środków krajowych. Posiadamy pełną wiedzę na temat obecnie prowadzonych programów. W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych zajmujemy się.:

 • wnioskami o dotacje
 • opracowywaniem biznesplanów, studium wykonalności oraz due diligence dla inwestycji
 • analizą efektywności ekonomicznej inwestycji
 • analizą efektywności ekologicznej inwestycji
 • nadzorem nad przygotowaniem i złożeniem wniosku o dofinansowanie
 • złożeniem dokumentów wraz z kompletem załączników do Organu Udzielającego Dotacje
 • odpowiadaniem na możliwe pytania od Organu Udzielającego Dotacji

Nie poprzestajemy jednak wyłącznie na tym. Możemy również zamontować, a potem serwisować powstały system, włącznie z przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego, aż po zgłaszanie funkcjonującej instalacji do zakładu energetycznego.

Program Mój Prąd

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z małoskalowych przydomowych elektrowni fotowoltaicznych. Budżet programu to 1 mld zł. Dofinansowanie do instalacji wynosi więcej niż 5000 zł i obejmuje do 50% kosztów całej instalacji. Dofinansowanie przyznawane jest do instalacji o mocy zainstalowanej od 2 do 10 kW. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Na rok 2022 ogłoszono nabór na program „Mój Prąd 4.0„.

Główne założenia programu:

 • dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2kW do 10kW
 • wartość dofinansowania w formie bezzwrotnej do 50% kosztów instalacji fotowoltaiczne, nie więcej niż 5 tys. zł
 • koszty kwalifikowane w programie to koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej
 • brak możliwości łączenia programu z innymi formami wsparcia z wyjątkiem Ulgi Termomodernizacyjnej
 • beneficjentem programu są osoby fizyczne
 • wnioski o dofinansowanie rozpatrywać będą wojewódzkie oddziały NFOŚiGW a składać je można w formie papierowej lub przesłać np. pocztą kurierem
 • kwalifikacja kosztów w programie musi być po dacie 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury)
 • projekt nie może zostać zakończony (jako datę końca projektu uznaje się datę przyłączania instalacji przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie

Wnioski mogą być składane dopiero po fizycznym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, podpisaniu umowy kompleksowej (dwustronnej) z dystrybutorem energii i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest datą zakończenia inwestycji). Zaakceptowany wniosek o dofinansowanie po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia. Projekt nie może dotyczy rozbudowy instalacji PV. Beneficjent programu zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania.

Ulga termomodernizacyjna

W ramach ulgi od 1 stycznia 2019 r. można odliczyć 53 tys. zł. Ulga ta związana jest z termomodernizacją domu. Ministerstwo Finansów określiło wykaz materiałów i usług obojętnych ulgą. Wśród materiałów instalacyjnych takich jak systemy grzewcze, okna i drzwi, a także koszty demontażu pieca znalazły się także instalacje fotowoltaiczne. Od rozliczanych PIT’ów w 2020 r. podatnicy będący właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-36L lub PIT-28. Odliczeniu podlega wartości 23% wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Inwestycja musi być zrealizowana między 1 stycznia a 31 grudnia 2019 r.

 

Na liście materiałów i urządzeń możliwych do odliczenia znajdują się.:

 • ogniwa fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej.

Powoduje to, że cała instalacja fotowoltaiczna może być w pełni odliczona od podatku.
Wydatki na samą termomodernizacje muszą być poparte fakturami, które wystawione zostały przez tych podatników VAT, którzy nie korzystają ze zwolnienia od tego podatku. Odliczeniu od dochodu podlegają wydatki w okresie realizacji przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Sama realizacja przedsięwzięcia nie może przekraczać 3 lat. W przypadku gdy kwota odliczenia nie będzie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby on dokonywać odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Program Czyste Powietrze

Program NFOŚiGW Czyste Powietrze ma na celu poprawienie efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie oraz emisji zanieczyszczeń powietrza. Program skierowany jest do nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Beneficjentami programu są osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który nie jest w fazie budowy. Dodatkowo, z programu mogą skorzystać osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego przed wejściem programu w życie, czyli osoby, których budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania. Jednym z przedsięwzięć, które mogą brać udział w programie “Czyste Powietrze” dla budynków istniejących są koszty zakupu i montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (finansowanie w formie pożyczki):
W ramach pozyskiwania środków zewnętrznych zajmujemy się.:

 • kolektorów słonecznych,
 • mikroinstalacji fotowoltaicznych.

W przypadku powstających budynków jednym z przedsięwzięć biorącym w nim udział jest koszt zakupu i montażu instalacji źródeł energii odnawialnej (finansowanie w formie pożyczki):

 • kolektorów słonecznych,
 • mikroinstalacji fotowoltaicznych
 • pod warunkiem zakupu i montażu źródła ciepła wskazanego w programie, chyba że w budynku istnieje już takie źródło ciepła.

W zakresie fotowoltaiki program mówi, że dofinansowane w programie instalacje fotowoltaiczne muszą służyć do ogrzewania wody użytkowej albo do ogrzewania wody użytkowej i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (w tym wspomagania centralnego ogrzewania).
Wysokość dofinansowania przedstawia tabela:

Grupa Kwota miesięcznego dochodu / osoba [zł] Dotacja (% kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia) Pożyczka – uzupełnienie do wartości dotacji Pożyczka – pozostałe koszty kwalifikowane
I 1001 – 1200 do 90% do 10% do 100%
II 1001 – 1200 do 90% do 10% do 100%
III 1001 – 1200 do 90% do 10% do 100%
IV 1001 – 1200 do 90% do 10% do 100%
V 1001 – 1200 do 90% do 10% do 100%
VI 1001 – 1200 do 90% do 10% do 100%
VII 1001 – 1200 do 90% do 10% do 100%

Pewnym ograniczeniem programu „Czyste Powietrze” są wymogi techniczne, które muszą spełniać przedsięwzięcia, które biorą w nim udział. Są one określone w załączniku nr 1 do programu priorytetowego.

Preferencyjne kredyty z dopłatami WFOŚiGW

Przy współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) oferuje i udziela preferencyjnych kredytów na inwestycje proekologiczne, w tym inwestycje związane z budową mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. W ramach kredytu można uzyskać:

 • możliwość finansowania do 90% inwestycji,
 • okres kredytowania do 12 lat,
 • dopłatę do kapitału do 40% kosztów inwestycji,
 • szeroki zakres przedmiotów finansowania objętych dopłatami, także instalacje fotowoltaiczne,
 • pomoc doradcy w załatwieniu formalności związanych z uzyskaniem dopłaty.

Dotacja to nie jedyny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy przeznaczonych na fotowoltaikę. Ministerstwo Finansów przygotowało dla zainteresowanych specjalną ulgę, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Dzięki niej można odliczyć do 53 tys. zł przy rozliczaniu PIT. Odliczenie od PIT-u jest jednak korzyścią odłożoną w czasie. Aby zyskać pieniądze potrzebne na wybudowanie systemu, należy zwrócić się do jednego z banków. Najlepszym wyborem okaże się Bank Ochrony Środowiska. Współpracuje on z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o kredyty z dopłatami WFOŚiGW można liczyć na finansowanie nawet do 90% kosztów inwestycji, korzystny okres kredytowania i dopłatę do kapitału.

Skontaktuj się z nami

Jeśli potrzebujesz doradztwa w zakresie doboru odpowiednich paneli bądź jesteś zainteresowany montażem, napisz do nas bądź zadzwoń. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania.

  Fotowoltaika dotacje Kraków – różne drogi do osiągnięcia celu

  Pozyskiwanie energii bezpiecznej dla środowiska jest jednym z priorytetowych celów na całym świecie. W modernizację systemów włącza się nie tylko strona rządowa, ale również prywatne inicjatywy. Dzięki temu można skorzystać z dofinansowania lub ulg płynących z Unii Europejskiej, polskich ministerstw, samorządów, a nawet banków. Jeśli chodzi o dofinansowanie paneli fotowoltaicznych w Krakowie znajduje się na dobrej pozycji – dostęp do różnego rodzaju funduszy jest tu bardzo łatwy. W ramach naszej oferty możemy złożyć wnioski o dotację do wszystkich aktualnie obowiązujących programów. Nie poprzestajemy jednak wyłącznie na tym. Możemy również zamontować, a potem serwisować powstały system, włącznie z przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego, aż po zgłaszanie funkcjonującej instalacji do zakładu energetycznego. W kwestii takiej jak dotacje fotowoltaika Kraków jest miejscem, gdzie oferujemy nasze usługi. Ulga podatkowa oraz kredyty z dopłatami WFOŚiGW– sposób na maksymalizację zysków Dotacja to niejedyny sposób na zaoszczędzenie pieniędzy przeznaczonych na fotowoltaikę. Ministerstwo Finansów przygotowało dla zainteresowanych specjalną ulgę, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku. Dzięki niej można odliczyć do 53 tys. zł przy rozliczaniu PIT. Odliczenie od PIT-u jest jednak korzyścią odłożoną w czasie. Aby zyskać pieniądze potrzebne na wybudowanie systemu, należy zwrócić się do jednego z banków. Najlepszym wyborem okaże się Bank Ochrony Środowiska. Współpracuje on z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska. Jeśli chodzi o kredyty z dopłatami WFOŚiGW można liczyć na finansowanie nawet do 90% kosztów inwestycji, korzystny okres kredytowania i dopłatę do kapitału. W ramach naszych usług dopełniamy wszelkich formalności koniecznych do sfinalizowania umowy. Jeśli w obszarze Twojego zainteresowania znajduje się dotacja lub ulga termomodernizacyjna Kraków to miasto mogące z niej skorzystać w prosty sposób. Więcej informacji na ten temat udzielamy podczas kontaktu telefonicznego lub mailowego, do którego serdecznie zachęcamy.

  Szanujemy Twoją prywatność

  Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, aby dostosować funkcjonowanie całej strony do Twoich potrzeb oraz w celach statystycznych. Pliki cookies one być łączone z Twoimi danymi osobowymi. Korzystając z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, „ciasteczka” będą zapisywane w pamięci urządzenia. Klikając „Zgadzam się”, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Aby zmienić ich rodzaj, kliknij „wybór ustawień”.

  Wybór ustawień
  Zgadzam się

  Ustawienia polityki prywatności

  Niezbędne pliki cookies

  Są to pliki cookies, potrzebne dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika oraz zapewnienia funkcjonalności witryny. Nie mamy obowiązku uzyskać Twojej zgody w związku z plikami cookie, które są absolutnie niezbędne.

  Pliki cookies służace do analizy

  Dzięki nim wiemy, które podstrony odwiedziłeś w czasie wizyty na naszej witrynie, a także kiedy odwiedzasz naszą stronę ponownie.

  Reklamowe pliki cookies

  W SKOMAT korzystamy z narzędzi przedsiębiorstw trzecich, które również wykorzystują pliki cookies i inne technologie na naszej witrynie, pozwalając nam analizować ruch internetowy oraz prowadzić działania reklamowe na podstawie Twojej aktywności na naszej stronie internetowej. Narzędzia, z których korzystamy: Adobe Analytics, Google, Facebook.

  Akceptuje wybrane
  Zgadzam się